b'ShelbyvilleAmerican SaddlebredCAPITAL OF THE WORLD34 VISITSHELBYKY.COM'